1. člen

Vadnino je dolžan plačevati vsak igralec (oziroma starš ali skrbnik igralca), ki je vpisan v nogometno šolo NK Pobrežje in trenira v selekcijah od U3 do U19, po programu NK Pobrežja.

Vadnina je namenjena izključno za plačilo osnovnih stroškov (plačilo trenerjev, sodnikov, prijava v tekmovanje, plačilo terminov v telovadnici, nabava osnovnih športnih rekvizitov).

Vadnina ne pokriva dodatnih stroškov, ki nastanejo po dogovoru z udeležbo na pripravah, tekmah, turnirjih ali dogodkih izven rednega delovanja kluba. O tovrstnih stroških so igralci, starši in skrbniki obveščeni posebej pred nastankom dogodka.

2. člen

Vadnina je mesečna in določena s cenikom vadbe.

Plačuje se do zadnjega dne v mesecu, za katerega je izdana položnica.

Vadnina se plača na IBAN kluba, kot izhaja iz prejetega računa/položnice, ki ga vsak mesec dobite na svoj email.

3. člen

Plačila vadnine je opravičen igralec, ki se zaradi opravičene odsotnosti (bolezni ali težje poškodbe daljše od dveh mesecev) ne more udeležiti treningov.

4. člen

V kolikor se za igralca ne plača dveh zapadlih vadnin, se prepove treniranje in igranje vse do poplačila vseh zapadlih obveznosti.

5. člen

Klub omogoča znižane vadnine ali brezplačno vadbo v naslednjih primerih:

  • več igralcev iz iste družine
  • družine v socialnih stiskah.

Kadar je v klubu več članov iste družine, se polna vadnina obračuna najstarejšemu članu, drugi in vsak nadaljnji član iste družine plačuje znižano vadnino skladno s cenikom vadbe.

Plačila vadnine je oproščen igralec, za katerega tako odloči izvršni odbor kluba na osnovi prošnje zaradi socialne stiske. Vlogo za znižanje lahko izpolni kdorkoli, izvršni odbor bo obravnaval vse prošnje.

6. člen

V primeru odhoda oz. izstopa igralca iz kluba, se igralcu izda izpisnica v skladu s pravili o prestopih NZS šele, ko so poravnane vse obveznosti do kluba.