PRAVILNIK O VADNINI NOGOMETNE ŠOLE NK POBREŽJE

1. člen

Vadnino je dolžan plačevati vsak igralec, ki je vpisan v nogometno šolo NK Pobrežje in trenira v selekcijah od U5 do U17, po programu NK Pobrežja. Vadnina je namenjena izključno za plačilo osnovnih stroškov selekcij (plačilo trenerjev, sodnikov, prijavnin za turnirje, prijava v tekmovanje, plačilo terminov v telovadnici, nabava osnovnih športnih rekvizitov).

2. člen

Vadnina je letna in znaša 385,00€ (220,00€ za U5), pri čemer se praviloma plačuje v mesečnih obrokih. Mesečni obroki se plačajo januarja, februarja, marca, aprila, maja, junija, avgusta, septembra, oktobra, novembra in decembra, pri čemer znaša mesečni obrok, od 01.03.2021 dalje, 35,00€ (20,00€ za U5). Vadnina se plača na IBAN kluba, kot izhaja iz prejetega računa/položnice, ki ga vsak mesec dobite na svoj email.

3. člen

Višina vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj, temveč je pavšalni znesek, ki se plača ne glede na število odsotnosti igralca. Plačila vadnine je opravičen igralec, ki se zaradi opravičene odsotnosti (bolezni ali težje poškodbe daljše od dveh mesecev) ne more udeležiti treningov.

4. člen

V primeru, da igralec ne plača dveh zaporednih mesečnih vadnin, se mu izda pisni opomin pred prepovedjo treniranja in igranja tekem in se mu hkrati določi rok za plačilo zapadlih obveznosti. V kolikor igralec tudi v določenem roku ne plača zapadlih vadnin, se igralcu izda prepoved treniranja in igranja, vse do poplačila vseh zapadlih obveznosti.

5. člen

Kadar je v klubu več članov iste družine, se polna vadnina obračuna najstarejšemu članu, drugi član iste družine plačuje znižano vadnino (15,00€), tretji in vsak nadaljnji član iste družine je vadnine oproščen. Prav tako je plačila vadnine oproščen član, ki k prošnji za oprostitev plačila vadnine predloži dokazila ustreznih državnih organov, s katerimi se lahko opraviči plačilo vadnine. Na podlagi prošnje vodja nogometne šole posameznega člana oprosti plačila vadnine.

6. člen

V primeru odhoda oz. izstopa igralca iz kluba, se igralcu izda izpisnica v skladu s pravili o prestopih NZS šele, ko so poravnane vse obveznosti do kluba.

Pravilnik pripravil vodja nogometne šole NK Pobrežje Sebastjan Cvetko, marec 2022.

Pravilnik je bil sprejet s sklepom na redni seji Izvršnega odbora NK Pobrežje, 28.3.2022